top of page
algemene voorwaarde,
2020 olivia bloom

Algemene voorwaarden Olivia Bloom

Website disclaimer
cookies

1. Deze Algemene Voorwaarden omvatten de rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de diensten en informatie die Jill Ceulemans, handel drijvend onder de naam “Olivia Bloom”, met exploitatiezetel te Diksmuidelaan 30, 2600 Berchem, ondernemingsnummer  0516.973.376 (hierna: “we”, “wij”, “ons” of “Olivia Bloom”) (via haar website die toegankelijk is via shop.oliviabloom.be (hierna: de “Webshop”) ter beschikking stelt.  

Zij houden in het bijzonder de rechten en verplichtingen in van (i) Olivia Bloom aangaande de informatie en diensten die door haar rechtstreeks of onrechtstreeks via de Webshop worden aangeboden en/of verwerkt, en (ii) haar Klanten. 

De volgende termen gebruikt doorheen deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende betekenis: 

“Consument”: iedere natuurlijke persoon die via de Webshop een product aankoopt bij de Olivia Bloom. 

“Overeenkomst”: betekent de overeenkomst gesloten tussen de Consument en Olivia Bloom. 

 

2. Voorwerp en Doelstelling.  

De doelstelling van de Webshop is het faciliteren van de aankoop van producten die door een Olivia Bloom worden aangeboden, het aanbieden van allerhande informatie betreffende de producten aan de Consument.  

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van één of meerdere producten die de Consument via de Webshop plaatst, welke door Olivia Bloom wordt aanvaard.  

 

3. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst 

De Overeenkomst die de Consument met Olivia Bloom aangaat wordt uitsluitend op afstand gesloten. Alvorens een aankoop tot stand komt, plaatst de Consument een bestelling via het de Webshop. Deze bestelling geldt als een aanbod. Olivia Bloom heeft het recht om het aanbod van de Consument te weigeren, waarna de aankoopprijs zal worden vrijgegeven aan de Consument middels de door de Consument gebruikte betaalwijze. Wanneer Olivia Bloom het aanbod aanvaardt, komt de Overeenkomst tot stand. 

Olivia Bloom kan te allen tijde autonoom en discretionair nagaan of de informatie die de Consument aan Olivia Bloom ter beschikking werd gesteld waarheidsgetrouw en actueel is. Olivia Bloom kan ten alle tijde beslissen de levering van de via de Webshop aangekochte producten geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken of stopzetten indien de informatie niet actueel of waarheidsgetrouw is. Rekening houdend met het bovenstaande, erkent de Consument dat hij of zij geen enkele aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege Olivia Bloom. 

 

4. Verplichtingen Consument  

De Consument aanvaardt en erkent dat deze verplicht is waarheidsgetrouwe informatie door te geven opdat Olivia Bloom aan haar verplichtingen kan voldoen, meer specifiek met betrekking tot de levering van de bestelling. 

 

5. Levering  

De levering gebeurt steeds op het door de Consument aangegeven adres. Leveringstermijnen zijn steeds slechts indicatief en kunnen onder meer omwille van overmacht of feestdagen afwijken. In de mate van het mogelijke zal Olivia Bloom trachten de Consument hier op voorhand van op de hoogte te brengen. 

De Consument is verplicht een correct telefoonnummer op te geven opdat Olivia Bloom aan haar leveringsverplichting kan voldoen. 

De Consument is verplicht ervoor te zorgen dat de levering op het door haar opgegeven leveringsmoment mogelijk is. De Consument erkent en aanvaardt dat wanneer de Consument niet in de mogelijkheid is de levering te ontvangen, zij in gebreke is en mogelijke kosten en schade op haar verhaald kunnen worden. De Consument erkent en aanvaardt dat Olivia Bloom aan haar verplichtingen voldoet indien zij de producten kan aanbieden bij buren, of indien het niet-bederfbare producten betreffen de producten kan achterlaten op een veilige plaats. De consument draagt in zulk geval steeds het risico op diefstal van of schade aan de producten. 

Levering is enkel mogelijk in een straal van zes kilometer te rekenen vanaf de Diksmuidelaan 30, 2600 Berchem. Olivia Bloom behoudt zich het recht voor om bestellingen welke buiten dit gebied liggen te weigeren, waarna zij zal overgaan tot terugbetaling. 

Olivia Bloom behoudt zich het recht voor één of meerdere derde partijen in te schakelen voor de levering van de producten. 

6.  Herroeping  

De Consument aanvaardt en erkent dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op bederfbare goederen of goederen met een beperkte houdbaarheid zoals bloemen, planten en kruiden. 

Indien de Consument niet-bederfbare goederen bestelt zoals vazen, accessoires of onderhoudsmiddelen kan zij haar herroepingsrecht op de volgende wijze uitoefenen. Geopende onderhoudsmiddelen kunnen niet worden geretourneerd. 

De Consument erkent en aanvaardt dat het herroepingsrecht niet meer kan worden uitgeoefend (i) na het verstrijken van de wettelijk bepaalde termijn van veertien dagen na aankoop; en/of (ii) wanneer de producten beschadigd zijn of zich niet meer in hun originele staat bevinden, (iii) de producten niet in hun originele verpakking worden teruggezonden. 

De Consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door een email te sturen aan info@oliviabloom.be. De Consument vermeldt steeds zijn bestelnummer, betalingskenmerk en indien gewenst de reden van herroeping. 

Olivia Bloom zal producten die conform dit artikel worden geretourneerd terugbetalen zodra zij deze producten in de vereist staat heeft ontvangen of wanneer de Consument bewijst dat de producten werden geretourneerd. Terugbetaling gebeurt steeds via het door de Consument gebruikte betaalmiddel. 

 

7. Dienstverlening  

De aard van de verbintenissen die betrekking hebben op de diensten die door Olivia Bloom aan de Consument worden geleverd betreffen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, middelenverbintenissen.  

 

8. Verklaringen en garanties van Olivia Bloom.  

Olivia Bloom verklaart en garandeert dat: 

 • Zij de nodige zorgvuldigheid en competenties in acht zal nemen bij de uitvoering van haar diensten; 

 • De persoonsgegevens welke aan haar ter beschikking worden gesteld bij de uitvoering van deze Overeenkomst overeenkomstig haar Privacy Policy zal verwerken. 

 

9. Overig  

Indien de Consument deze Algemene Voorwaarden schendt, heeft Olivia Bloom het recht de door haar geleden schade volledig te verhalen op de Consument. Geen enkele actie of nalaten van Olivia Bloom zal worden opgevat als een afstand van de rechten of rechtsmiddelen welke haar toekomen. 

Behoudens wanneer anders aangegeven of wanneer zulks wettelijk vereist is, gebeuren alle kennisgevingen tussen Consument en Olivia Bloom per e-mail aan de in de bestelling door of in naam en voor rekening van de Consument aan Olivia Bloom doorgegeven contactgegevens. 

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tasten de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen deze bepaling(en) vervangen door een bepaling welke het dichtst aanleunt bij de oorspronkelijke bedoeling en economische effecten van de partijen. 

Consument kan steeds een klacht richten aan Olivia Bloom via info@oliviabloom.be. Olivia Bloom verbindt zich ertoe klachten zo snel als mogelijk te behandelen.  

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van kracht.  

Olivia Bloom behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. In zoverre zij hier wettelijk toe verplicht is zal zij de Consument hiervan vooraf op de hoogte brengen. 

Wanneer de wijziging een invloed heeft op de lopende Overeenkomst tussen de Consument en Olivia Bloom heeft de Consument het recht de Overeenkomst op te zeggen. 

Coockie policy Olivia Bloom

Algemeen : 

Deze Cookie Policy beschrijft hoe en wanneer Jill Ceulemans, handel drijvend onder de naam “Olivia Bloom”, met exploitatiezetel te Diksmuidelaan 30, 2600 Berchem, ondernemingsnummer  0516.973.376  (hierna: “we”, “wij” of “ons”) door middel van cookies en soortgelijke technieken jouw persoonsgegevens verwerkt wanneer jij gebruik maakt van de website oliviabloom.be.  

Wij maken gebruik van cookies (en soortgelijke technieken) wanneer je onze websites bezoekt. Dit cookiebeleid strekt ertoe u transparant te informeren op welke wijze wij gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.  

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat.  

Door middel van cookies kunnen wij informatie over u gebruiken om onze diensten te personaliseren, te verbeteren en om inhoud of functies aan te bieden die overeenkomen met gebruikersprofielen of interesses. Daarnaast gebruiken wij cookies om trends, gebruik en activiteiten in verband met onze diensten te monitoren en te analyseren. Daarbij gebruiken we verschillende technologieën om informatie te verzamelen, hetgeen het verzenden van cookies naar uw computer of apparaat omvatten. 

Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten en uw gebruikservaring verbeteren, zien welke gebieden en kenmerken van onze geleverde diensten populair zijn en bezoeken tellen. Er bestaan functionele, analytische en marketing cookies. Je kan zelf aanduiden welke cookies op jouw apparaat worden opgeslagen. 

 

Welke cookies bestaan er? 

Functionele cookies zijn cookies welke essentieel zijn om het gebruik van onze website te faciliteren omdat zij jouw gebruikersvoorkeuren opslaan. Deze worden niet gedeeld met derde partijen. 

Analytische cookies: helpen ons onze site te verbeteren door ons informatie te geven over hoe gebruikers omgaan met de website, zoals het aantal bezoekers van het site, de pagina's die ze bezoeken en de tijd die ze op het site hebben doorgebracht. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. 

 

 

Bron 

Bewaartermijn 

Wix session logger 

N/A 

Facebook conversies 

2 jaar na sessie/update 

 

Marketing cookies: dit zijn cookies die worden gebruikt om de inhoud en advertenties op onze website te beheren. Deze cookies helpen ons jou een beter aanbod van onze diensten te tonen en de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Door het aanvinken van marketing cookies worden geef je toestemming om jouw persoonsgegevens met derde partijen te delen. 

 

Bron 

Bewaartermijn 

svSession 

2 jaar na sessie/update 

Facebook tracking pixel  

2 jaar na sessie/update 

 

 

Beheer van cookies? 

Je kan opgeslagen cookies op elk moment verwijderen in je browserinstellingen, raadpleeg steeds de instructies of help-functie van je browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat als je ervoor kiest om cookies te blokkeren, te verwijderen of af te wijzen, dit van invloed kan zijn op de beschikbaarheid en functionaliteit van onze website en diensten. 

 

Jouw rechten: 

U heeft in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om de verwijdering, beperking of correctie van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Je kan jouw rechten als volgt uitoefenen: 

 1. schriftelijk: door het versturen van een aangetekend schrijven aan info@oliviabloom.be met opgave van de rechten die u wenst uit te oefenen, en met een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant); 

 1. elektronisch: door het versturen van een e-mail aan [e-mailadres] met opgave van de rechten die u wenst uit te oefenen, en met kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant); 

 

Contact: 

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over ons cookiebeleid of de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, kan u ons steeds contacteren door een mail te sturen naar: info@oliviabloom.be t.a.v. de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.  

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken of bewaren kan u steeds een klacht indien bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

 

Wijzingen:  

Wij houden het recht voor om dit cookiebeleid, van tijd tot tijd te herzien. Zulke wijzigingen worden aangekondigd op deze pagina, waar de meest actuele versie van ons beleid te vinden is. 

Laatste update: 9 februari 2021 

privacybeleid

Privacybeleid voor Olivia Bloom

Dit Privacybeleid beschrijft hoe en wanneer Jill Ceulemans, handel drijvend onder de naam “Olivia Bloom”, met exploitatiezetel te Diksmuidelaan 30, 2600 Berchem, ondernemingsnummer  0516.973.376 (hierna: “we”, “wij”, “ons” of “Olivia Bloom”) jouw persoonsgegevens verwerkt wanneer jij gebruik maakt van de website oliviabloom.be en / of shop.oliviabloom.be (hierna: de “Websites”). Via shop.oliviabloom.be bieden wij jou de mogelijkheid om producten aan te kopen van overeenkomstig de Algemene Voorwaarden beschikbaar via [link]. 

 

 1. Algemeen 

 

Door de Websites te gebruiken erken je en stem je ermee in dat jouw persoonsgegevens zullen worden verwerkt met het oog op het leveren van gepersonaliseerde diensten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zoals beschreven in dit Privacybeleid. 

 

De volgende termen gebruikt doorheen dit Privacybeleid hebben de volgende betekenis: 

“Persoonsgegevens” betekent elke informatie met betrekking tot een individu of een identificeerbaar persoon. 

“Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna: “AVG”) betekent de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

We hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verwijdering of wijziging. We zullen redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw privacybelangen worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en beste praktijken. 

 

 1. Aard en wijze van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt 

 

Gebruik van de Websites 

 
We verzamelen en verwerken gegevens die zijn verzameld door uw gebruik van de Websites. Deze gegevens kunnen de datum en het uur van uw bezoek (tijdsstempel), het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres en de bezochte pagina's bevatten. 

 

Wij kunnen bovendien gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype, apparaattype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze Websites gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om verdere inzichten te krijgen omtrent het gebruik dat onze klanten maken van de Websites, om de functionaliteiten en de gebruikerservaring van de Websites te verbeteren. 

 

Webshop 

 

Wij baten onze webshop uit via de website shop.oliviabloom.be. In dit verband verwerken wij uw Persoonsgegevens uitsluitend voor rechtmatige doeleinden. Meer bepaald verwerken wij uw Persoonsgegevens om: 

 

 • De door jou op shop.oliviabloom.be bestelde producten of diensten te kunnen leveren, dit is voor ons noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen garanderen; 

 • De administratie van onze webshop te kunnen beheren dit is voor ons noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen garanderen; 

 • Uw bestelgeschiedenis bij te houden voor een betere gebruikservaring; 

 • U toe te laten je consumentenrechten uit te oefenen, dit is voor ons noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen garanderen. 

Wanneer u via shop.oliviabloom.be een bestelling plaatst, verwerken wij de volgende Persoonsgegevens: jouw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailgegevens en – in het gegeven geval van de voorkomend geval – uw vennootschapsnaam en BTW-nummer. 

Indien u bijkomende Persoonsgegevens, al dan niet van derde partijen, invult in de daartoe bestemde velden, erkent en aanvaardt u dat deze door ons zullen worden verwerkt enkel en alleen om de correcte levering van de Producten te garanderen.  

 

Nieuwsbrief 

U kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief door op de desbetreffende pagina uw naam en emailadres in te voegen. Wanneer u zich inschrijft erkent en aanvaardt u dat wij promoties, acties, bijzondere winkelmomenten, afwijkende openingsuren en handige tips via mail met u delen. U heeft het recht ons te verzoeken deze dienstverlening stop te zetten door uw rechten uit te oefenen conform punt 7 van deze Policy.  

 

Contact 

Wanneer u het email-icoon aanklikt, kan u ons rechtsreeks e-mails sturen. Wanneer u dit doet erkent en aanvaardt u vanzelfsprekend dat alle Persoonsgegevens die u in zulke mail overmaakt door ons verwerkt worden. Wij zullen deze verwerking evenwel steeds beperken tot wat nodig is om jouw vraag te beantwoorden. 

 

Links naar social media kanalen 

Je kan via oliviabloom.be de sociale media kanalen (Instagram, Facebook en Pinterest) bezoeken door op de desbetreffende iconen te klikken. Wanneer je social media kanaal bezoekt, erken je dat één of meerdere derde partijen (Persoons)gegevens kunnen verwerken. Olivia Bloom draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de verwerking van Persoonsgegevens van derde partijen. 

 

 1. Doelstellingen van de verwerking van de persoonsgegevens door ons 

 

Olivia Bloom gaat overeenkomsten aan met natuurlijke personen en rechtspersonen. Om onze dienstverlening te garanderen is het noodzakelijk voor ons om die personen te kunnen identificeren en correcte leveringen te kunnen uitvoeren. De verwerking van de Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het leveren van de producten aan haar klanten. 

 

Bepaalde gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren zoals het klantennummer, factuurnummer, productnummer enzovoort kunnen door ons zelf worden gegenereerd. Deze gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de overeenkomst tussen jou en Olivia Bloom. 

 

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor eigen promotionele doeleinden.  

 

Wanneer u contact opneemt met ons via de daartoe bestemde kanalen, verwerken wij uw Persoonsgegevens om uw vraag of verzoek te beantwoorden. 

 

 1. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde partijen 

 

Levering 

Indien u een product koopt, kunnen wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen om de correcte betaling van uw producten te garanderen.  

Deze doorgifte en terbeschikkingstelling is evenwel beperkt tot verwerking die strikt noodzakelijk is in het kader van de betaling van de producten of diensten die u afneemt bij ons, inclusief voor het administratief beheer, het verstrekken van informatie aan en door de klantendienst, enzovoort. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de volgende partij(en): 

 

 

 

Naam 

Persoonsgegevens 

Activiteit 

Rechtsgrond 

Mollie B.V (https://www.mollie.com

 • Naam 

 • Voornaam 

 • E-mail 

 • Rekeningnummer 

Betaling product(en) 

Noodzakelijk (artikel 6.1.B AVG) 

 

Olivia Bloom slaat uw betaalgegevens niet op. 

 

Nieuwsbrief en contact 

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of contact met ons opneemt delen wij uw Persoonsgegevens niet met derde partijen behoudens wanneer u hier uitdrukkelijk om verzoekt. 

 

 1. Technische maatregelen ter beveiliging van uw privacy 

We nemen redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.  

Zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt u echter uitdrukkelijk dat - in het algemeen - de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig, privé of vertrouwelijk is. Daarom kan alle informatie die wordt verzonden of ontvangen van de Websites, via email, of door gebruik te maken van één van de diensten geleverd door ons worden onderschept, ontsleuteld, geraadpleegd en/of gebruikt door overheidsinstanties en/of derden, zelfs wanneer technologie wordt gebruikt waarbij dergelijke informatie-uitwisselingen worden gecodeerd. 

 

 1. Onze werknemers 

Bepaalde medewerkers van Olivia Bloom hebben toegang tot uw persoonsgegevens hierboven vermeld, in welk verband zij gehouden zijn tot een strikte gedragscode. Deze gedragscode houdt onder meer in: 

 

- de verbintenis tot geheimhouding van persoonsgegevens waartoe zij in het kader van hun opdracht toegang hebben; 

- de verbintenis om persoonsgegevens enkel en alleen te verwerken in uitvoering van hun taken; 

- het respecteren van de relevante wettelijke bepalingen. 

 

 1. Jouw rechten 

 

Je hebt het recht om met betrekking tot producten en diensten die wij aanbieden, de correctie, verwijdering, of beperking van de verwerking van jouw Persoonsgegevens uit te oefenen. 

 

Indien je een geregistreerde gebruiker bent kan je je persoonlijke informatie steeds aanpassen via je gebruikersprofiel. 

 

Je kan jouw rechten als volgt uitoefenen: 

 

 1. schriftelijk: door het versturen van een aangetekend schrijven aan Diksmuidelaan 30, bus 1, 2600 Antwerpen met opgave van de rechten die u wenst uit te oefenen, en met een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant); 

 

 1. elektronisch: door het versturen van een e-mail aan info@oliviabloom.be met opgave van de rechten die u wenst uit te oefenen, en met kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant); 

 

In bepaalde gevallen kunnen wij uw aanvraag geheel of gedeeltelijk weigeren omwille van onder meer maar niet beperkt tot het feit dat deze verwerking essentieel voor de nakoming van onze verplichtingen in de overeenkomst met jou of de wettelijke bewaartermijnen welke rusten op ons. Wij zullen deze weigering steeds verantwoorden met toelichting van de reden.  

Indien u toch wenst uw rechten uit te oefenen kan dit resulteren in het geheel of gedeeltelijk opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst voor wat betreft van dergelijke dienst of product. 

Tenzij anders overeengekomen of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden jouw persoonsgegevens verwijderd na een periode van 5 jaar na de beëindiging van de overeenkomst tussen jou en Olivia Bloom. Je gegevens worden minstens bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn. 

 

Indien je vragen hebt over hoe wij persoonsgegevens gebruiken of als u uw persoonsgegevens wilt bekijken, kan je contact opnemen door een mail te sturen naar info@oliviabloom.be.  

 

 

 1. Klachten 

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, mag u ons steeds contacteren door een mail te sturen naar info@oliviabloom.be

Indien wij uw klacht niet op een voor u bevredigende wijze kunnen verhelpen, kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

 

 1. Wijzigingen 

Wij houden het recht voor om dit Privacybeleid, al dan niet in samenhang met de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien. 

Zulke wijzigingen worden aangekondigd op onze Websites. We moedigen u aan om het Privacybeleid te door te nemen wanneer u de Websites bezoekt om op de hoogte te blijven van onze verwerkingsactiviteiten en de manieren waarop wij uw privacy beschermen en u uw privacy kan beschermen. 

Olivia Bloom - Jill Ceulemans- Diksmuidelaan 30 - 2600 Berchem

BE 0516.973.376 Vestigingsnummer 2.085.346.481 - Info@oliviabloom.be www.oliviabloom.be  - Webshop:  https://shop.oliviabloom.be 

bottom of page